1. PRAWO CYWILNE:

 • prawo własności (zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, zastaw, służebności inne),
 • prawo zobowiązań (roszczenia z umów, bezpodstawne wzbogacenie),
 • odszkodowania (za szkody osobowe (czyli na przykład utrata zdrowia w wyniku wypadku, pogorszenie sytuacji życiowej czy wreszcie śmierć osoby bliskiej), odszkodowania za szkody rzeczowe, odszkodowania za szkody majątkowe,
 • odszkodowania za wypadki w pracy, odszkodowania za wypadki w gospodarstwach rolnych, odszkodowania za błędy medyczne odszkodowania za sieci przesyłowe
 • prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisy i polecenia, spory o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku i inne).

 

2. PRAWO RODZINNE:

 • rozwód i separację
 • sprawy o alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • ustalenie kontaktów z dziećmi
 • egzekucja kontaktów z dziećmi
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej (również z datą wsteczną)
 • podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie
 • eksmisja współmałżonka w sprawie o rozwód
 • korzystanie ze wspólnie zajmowanego mieszkania w sprawie o rozwód
 • sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

 

3. PRAWO KARNE:

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję i prokuraturę,
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,
 • sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji,
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie - sprawy o ułaskawienie
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego
 • sporządzanie zażaleń na umorzenie dochodzenia i śledztwa.
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika.

4. PRAWO KARNE WYKONAWCZE:

 • zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
 • dozór elektroniczny
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • zawieszenie postępowania wykonawczego
 • orzeczenie kary zastępczej
 • rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności

 

5. PRAWO WYKROCZEŃ:

 • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia w tym wykroczenia karno  - skarbowe,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika lub oskarżyciela posiłkowego

 

6. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

 • reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą oraz reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikiem w sprawach:
 • wypowiedzenia umowy o pracę
 • zwolnienia dyscyplinarnego
 • dot. wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • świadectwa pracy
 • ustalenie podlegania ubezpieczeniom
 • praca w warunkach szczególnych

 

7. PRAWO GOSPODARCZE, HANDLOWE:

 • obsługa prawna przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,
 • zakładanie działalności gospodarczej, rejestracja spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
 • tworzenie i analiza umów spółek i statutów,
 • windykacja wierzytelności przedsiębiorców.


8. PRAWO ADMINISTRACYJNE:

 • reprezentacja w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi,
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń.


Adwokat Emilia Kozłowska świadczy pomoc prawną również w języku rosyjskim.