Kolejnym, aczkolwiek bardziej skomplikowanym i co do zasady dłuższym, sposobem rozwiązania małżeństwa jest rozwód z orzekaniem o winie jednej bądź obu stron.

Przesłanki, od których uzależnione jest otrzymanie orzeczenia rozwiązującego małżeństwo są identyczne jak przy rozstrzygnięciu rozwodowym, w którym małżonkowie nie wnoszą o orzekanie, z czyjej winy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia stron.

Postępowanie to, różni się natomiast koniecznością udowodnienia, że działanie jednej ze stron uznać należy za zawinione, tj. działanie lub zaniechanie będące wyrazem woli małżonka, które, naruszając obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczegolności art. 23,24 i 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lub zasad współżycia społecznego, prowadzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wskazać również należy, że postępowanie to, ma za zadanie ustalić osobę winną zerwania wszelkich więzi małżeńskich, a zatem ustalić zachowania, które doprowadziły do powstania i utrwalenia rozkładu, co za tym idzie, miały miejsce przed powstaniem rozkładu, a nie po tym fakcie.

Jako przykładowe przyczyny winy w postępowaniu rozwodowym wskazać można:

1. zdradę małżeńską,

2. agresję jednego z małżonków wyrażającą się w biciu i znieważaniu drugiego,

3. upijanie się wymagające izolowania w izbach wytrzeźwień oraz utrudniajace wspólne zamieszkiwanie,

4. relacje z rodziną polegające na niewłaściwym zachowaniu się jednego z małżonków wobec matki drugiego małżonka, polegające na znieważaniu i biciu jej oraz nastawaniu na jej życie,

5. choroba psychiczna, w sytuacji gdy stała się powodem rozkładu pożycia małżeńskiego, a fakt ten został zatajony przed zawarciem związku małżeńskiego.

Końcowo wskazać należy, że powyższe postępowanie, często połączone jest z trwającym wiele miesięcy postępowaniem dowodowym, ktore Sąd obowiązany jest przeprowadzić zanim stwierdzi, która strona i z jakiego powodu, ponosi winę za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Właściwość miejscowa Sądu pozostaje identyczna, jak przy orzekaniu rozowdu bez winy którejkolwiek ze stron.

Opłata sądowa nie ulega zmianie i wynosi 600 zł.