Podejmując decyzję o zakończeniu małżeństwa, zanim zdecydujemy się złożyć w sądzie pozew o rozwód, należy dokładnie zapoznac sie i przeanalizaować, czy w naszej sytuacji zostały spełnione wszystkie przesłanki konieczne do tego, aby sąd rozwiązał nasze małżeństwo przez rozwód.

Jeżeli obydwoje małżonkowie chcą zakończyć istniejący pomiędzy nimi związek małżeński, nie roszcząc w stosunku do siebie żadnych pretensji, najskuteczniejszym i najszybszym sposobem zakończenia małżeństwa jest przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie stron, o czym poniżej.

 

1. Przesłanki rozwodu.

Zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego " Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód".  W związku z powyższym koniecznym jest, ażeby pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, od którego uzależnione jest, czy ich małżeństwo zostanie rozwiązane czy też nie. Zupełnośc i trwałość muszą wystąpić we wszystkich sferach życiowych małżonków, tj. emocjonalnej, duchowej, fizycznej jak również gospodarczej.  

2. Negatywne przesłanki rozwodu.

Jednakże wskazać również należy, że pomimo spełnienia wyżej wymienionych przesłanek, nie zawsze sąd rozwiąże małżeństwo orzekając rozwód. Sytuacja taka może mieć miejsce wówczas, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, których dobro może ucierpieć na skutek orzeczenia rozwodu, co uregulowane zostało w art. 56 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

3. Dodatkowe rozstrzygnięca sądu w sprawach o rozwód.

Należy również pamiętać, że w sytuacjach, w których strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd nie rozstrzyga jedynie o rozwiązaniu małżeństwa. Swoim rozstrzygnięciem obejmuje również kwestie związane z dziećmi strom, tj. wysokość świadczeń alimentacyjnych, władza rodzicielska, miejsce pobytu dziecka oraz sposób i termin kontaktów dziecka z rodzicem, który po rozwodzie nie będzie zamieszkiwał wspólnie z nim.

Ponadto, jeżeli pomimo rozwodu, małżonkowie nadal zajmować będą wspólne mieszkanie, sąd orzeka również o sposobie korzystania z tego mieszkania, w przypadku zaś rażąco nagannego zachowania jednego z małżonków orzecz może jego eksmisję.

4. Wymogi formalne pozwu o rozwód.

Trzeba także pamiętać, że pozew o rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okregu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

Opłata od pozwu wynosi 600 zł.